Predmeti 
Zakonodajne podlaga ekološkega kmetijstva - EU in nacionalna zakonodaja in kontrola
Rodovitnost tal v ekološkem kmetijstvu
Okoljevarstveni vidiki ekološkega kmetijstva
Posebnosti biološko-dinamičnega kmetijstva
Ekološka živinoreja s povdarkom na govedoreji
Ekološka prašičereja
Ekološka oskrba travinja
Ekološko poljedelstvo
Ekološko sadjarstvo
Ekološko vinogradništvo
Ekološko zelenjadarstvo
Pridelava in predelava zelišč
Varstvo rastlin v ekološki pridelavi
Ekološko semenarstvo
Ravnanje po spravilu, skladiščenje in posebnosti v ekološki predelavi
Komunikacije, promocija, marketing, kontrola kakovosti
Management ekoloških kmetij
Multifunkcionalnost ekološkega kmetijstva - poudarek turizem
Svetovanje v ekološkem kmetijstvu – posebnosti